IZAKAYA Gon's

"IZAKAYA Gon's" is the Japanese Restaurant.

【IZAKAYA Gon's Denman 】

854 Denman Street Vancouver BC Canada V6G 2L8